Bouwschade

In de directe omgeving van de toekomstige A16 Rotterdam liggen zich woningen en opstallen zoals schuren en bedrijfsgebouwen. Om inzicht te krijgen in de kans op bouwschade verricht Rijkswaterstaat onderzoek. 


Mogelijk risico

Met name heiwerkzaamheden kunnen van invloed zijn op woningen en andere gebouwen in de zeer directe omgeving van het toekomstige werkterrein van de A16 Rotterdam. Op basis van praktijkervaring heeft Rijkswaterstaat vastgesteld bij welke woningen en gebouwen er een mogelijk risico bestaat op bouwschade. Het betreft een beperkt aantal woningen en opstallen aan de Rottekade, Terbregse Rechter Rottekade, Bergse Linker Rottekade en Bergweg-Zuid. De bewoners en eigenaren zijn op de hoogte. 


Verkennend onderzoek 

Bij de desbetreffende woningen en andere gebouwen is in het voorjaar van 2015 verkennend onderzoek gedaan. Dat bestond uit archiefonderzoek (bouwjaar, fundering, bouwtekeningen) en een inspectie vanaf de openbare weg. Alle eigenaren en bewoners hebben een rapport over de uitkomsten ontvangen,

Vervolgonderzoek

In 2016 verricht Rijkswaterstaat vervolgonderzoek. Bij een aantal woningen is er nog onvoldoende inzicht in de fundering. Daarnaast wordt een nulmeting gedaan om tijdens de realisatie zelf te kunnen controleren of trillingen door heiwerkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor woningen, gebouwen en ook kaden. Daarnaast heeft het vervolgonderzoek tot doel vast te stellen welke eisen aan de aannemer moeten worden gesteld om de kans op bouwschade tot een minimum te beperken. Eind 2016 is het vervolgonderzoek afgerond.